History of the Society

Ήταν ή έποχή πού ή άνεξέλεγκτη τάση τής μαζικής μετανάστευσης είχε έπιφέρει μία γενική άναστάτωση στήν Έλληνική κοινωνία καί άπό κάθε σχεδόν γωνιά τής ταλαιπωριμένης τότε Έλλάδας , ταξείδευαν μέ θεόρατα ύπερωκαιάνεια, καραβάνια άπό μετανάστες, γιά νά άγκυροβολήσουν σέ άγνωστα λιμάνια , όπου θά άρχιζαν τήν νέα τους ζωή μακριά άπό τόν τόπο πού τούς γέννησε.
Ό Άκριτικός Νομός Καστοριάς κατά τήν διάρκεια τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καί τού καταραμένου έμφυλίου σπαραγμού , δεινοπάθησε καί καταστράφηκε σέ μεγάλο βαθμό.
Μέ τό ξεκίνημα τής δεκαετίας τού 1950 έκατοντάδες Καστοριανοί έγκατέλειψαν τά σπίτια τους καί ξεχύθηκαν πρός τά πλούσια μέρη τής ύφηλίου γιά μιά καλλίτερη ζωή.
Ό Καναδάς ήταν μία άπό τίς χώρες πού άνοιξε διάπλατα τίς πόρτες του , γιά νά δεχθεί καί νά καλοσωρίσει τούς μετανάστες , ένώ οί δύο μεγαλοπόλεις Τορόντο καί Μοντρεάλ προτιμήθηκαν άπό τήν πλειοψηφία τών Καστοριανών μεταναστών.
Χαρακτηριστικό τού Έλληνα νά κρατήση τήν πολιτιστική του κληρονομιά, τά Έλληνικά ίδεώδη και τήν Όρθόδοξη πίστη του, εύθύς έξ άρχής αίσθάνθηκε τήν έπιτακτική άνάγκη νά γνωρισθή μέ τόν συμπατριώτη του καί νά δημιουργήση τό κατάλληλο κλίμα, γιά μιά στενότερη καί συνεχή έπαφή μέ τήν έλπίδα νά κάνει τήν ζωή του εύκολότερη.
Ή ίδρυση διαφόρων συλλόγων καί σωματείων, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στήν διαμόρφωση μιάς Έλληνικής πραγματικότητας, ή όποία συνετέλεσε στήν θεμελίωση τής μικρής μας Έλληνικής κοινωνίας στήν νέα μας Πατρίδα
Έτσι μετά άπό μερικές διαβουλεύσεις καί σοβαρές προσπάθειες μερικοί ένθερμοι συμπατριώτες μας ,Ίδρυσαν στίς άρχές τού 1960 τόν Σύλλογο Καστοριάς καί Περιχώρων Τορόντο Καναδά
Ή Άνταπόκριση τών Καστοριανών στό κάλεσμα τής προσωρινής έπιτροπής ήταν έντυπωσιακή καί γεμάτη άπό ένθουσιασμό καί άποφασιστηκότητα.

Ό Κύριος Θωμάς Μαλεγκάνος διορίστηκε ώς πρώτος προσωρινός πρόεδρος καί πλαισιώθηκε μέ τά κατωτέρω μέλη τά όποία άποτέλεσαν τόν πρώτο πειρήνα τού Συλλόγου. Ίωάννης Σουμαλιάς ---Κωσταντίνος Τζέλκος—Ίωάννης Καλλίνικος—Σωτήριος Σουμαλιάς—Άργύριος Μαλεγκάνος—Ευάγγελος Μαλεγκάνος—Κωσταντίνος Μάνθος---
Ίωάννης Τσάτσος--- Συμεών Παπαδόπουλος-- Βασίλειος Λοβάτσης—Δημήτριος Σελιώτης---Κωσταντίνος Ζαφειρόπουλος-- Νικόλαος Ζαφειρόπουλος—Μεθόδιος Κωνσταντάς---Βασίλειος Λιάτσης –Δαμιανός Πεκμεζάρης—Όδυσσέας Καλλίνικος—Λεωνίδας Καλλίνικος—Βασίλειος Λιότσκος—Βασίλειος Κωσταντινίδης –Ίωάννης Παλιούγκας –Βασίλειος Παπαρίζος—Νικόλαος Άντωνιάδης-- Μιλτιάδης Άντωνιάδης—Θεόφυλος Παναγιωτίδης—Άργύριος Παπαβασιλείου—Βασίλειος Μορφίδης, Λάζαρος Κωσταντινίδης, Γεώργιος Τσομενόπουλος, Όδυσσέας Μάκος.


Στής 5 Φεβρουαρίου τού 1961 έγινε ή πρώτη έπίσημη Γενική Συνέλευση τού νεοιδρυθέντος συλλόγου Καστοριάς καί Περιχώρων γιά τήν έκλογή τού Νέου διοικητικού συμβουλίου .Ό Κύριος Κωσταντίνος Τζέλκος έξελέγει πανυγηρικά Πρώτος Πρόεδρος τού Συλλόγου, Ό Συμεών Παπαδόπουλος Άντιπρόεδρος ,Ό Δημήτριος Σελιώτης Γεν. Γραμματέας , Ό Ίωάννης Σουμαλιάς Γεν. Ταμίας. Σύμβουλοι ,Θωμάς Μαλεγκάνος, Βασίλειος Λιάτσης, Δαμιανός Πεκμεζάρης , Ίωάννης Καλλίνικος, Μιλτιάδης Άντωνιάδης. Τά μέλη τής πρώτης έφορευτικής έπιτροπής ήταν, Ό Κύριος Κωσταντίνος Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος Παπαρίζος καί Ίωάννης Τσάτσος.
Τό 2010 συμπληρώνονται πενήντα χρόνια άπό τήν ήμέρα έκείνη , πού άμούστακα σχεδόν
Παλληκάρια άρχήσαμε νά φτιάχνωμε μία έργατική έστία γεμάτη άπό νεανικό ένθουσιασμό, όράματα καί εύγενικές φιλοδοξίες , γιά ένα καλλίτερο μέλλον καί μία δυναμικότερη παρουσία τής Έλληνικής παροικίας στήν Καναδική πραγματικότητα.
Ή δεκαετία τού 1960 θεωρείται ή άφετηρία τής δημιουργίας πολλών νέων συλλόγων καί όργανώσεων στήν Έλληνική παροικία τού Τορόντο.
Ό Σύλλογός μας έπρωτοστάτησε στήν ίδρυση τής Παμμακεδονικής Ένωσης Τορόντο καί στή θερμή ύποστήριξη καί προώθηση τής δημιουργίας τής Μεγάλης Έλληνικής Άστικής Κοινότητας Μητροπολικού Τορόντο.
Συνεχίζωμε μέ άτρωτο ένδιαφέρον τήν περιφρούρηση τών Έλληνικών ίδανικών καί προσδωκούμε ότι κάποτε ή νέα γενιά θά αναλάβει τήν συνέχιση τής πορείας , τήν όποία χαράξαμε καί περπατάμε γιά πολλά χρόνια. Είμασταν καί συνεχίζωμε νά είμαστε άρωγοί τών έργων τά όποία προσπαθεί νά ύλοποιήσει ή Κοινοτητά μας.
Τό Κέντρο τού Έλληνισμού γιά τό όποίον άγωνίζεται δυναμικά νά άποτελειώσει ή Έλληνική μας Κοινότητα , πιστεύωμε ότι κάποτε θά καταστεί τό έφαλτήριο γιά νέες έπιτεύξεις τής νέας γενιάς καί έπιβάλλεται νά τό ύποστηρήξωμε μέ συνέπεια καί σοβαρότητα.
Γιά τό ίδιόκτητο κτήριο τής Παμμακεδονικής στό 406 Danforth ave. στήν καρδιά τού Greek Town, τό Άνδρικό καί τό Γυναικείο τμήμα τού Συλλόγου μας , έργάσθηκαν μέ στοργή καί ένθουσιασμό , άπό τήν άρχή μέχρη τό τέλος , κερδίζοντας τό πρώτο βραβείο οίκονομικής ένίσχυσης, άνάμεσα στούς Μακεδονικούς συλλόγους μέλη τής Παμμακεδονικής.
Ή έθελοντική μας προσφορά καί ή συμμετοχή τών μελών μας στίς διοικήσεις τής Έλληνικής Κοινότητας καί τής Παμμακεδονικής Ένωσης, συνεχίζει νά είναι άξιοζήλευτη καί παραδειγματική.
Στά Έθνικά μας θέματα δηλώσαμε πάντα παρόν καί συνεχίζωμε νά άγωνιζόμαστε μέ τό ίδιο ζήλος καί αύταπάρνηση , γιά τά δίκαια τών άδελφών μας Κυπρίων καί τήν άντιμετώπηση κάθε έπίβουλης σκέψης ένάντια τής ίστορίας τού Μακεδονικού Έλληνισμού.
Ίδρύσαμε ένα ύπέροχο χορευτικό συγκρότημα, τό όποίον μάς έκροσώπησε έπάξια σέ πολλές έκδηλώσεις τής παροικίας μας καί έδωσε τήν εύκαιρία στήν νεολαία μας νά διδαχθή τούς άθάνατους Έλληνικούς χορούς.
Έκδώσαμε γιά άρκετά χρόνια σέ μηνιαία βάση τήν έφημερίδα μας τήν όποία όνομάσαμε
[‘Καστοριανή ήχώ’] καί προβάλλαμε πολλά ένδιαφέροντα κοινωνικά, έθνικά καί πολιτιστικά θέματα.
Γιά τήν Έλλάδα μας καί τήν πανέμορφη Καστοριά μας,, πάντα σκεφτόμαστε καλοσύνη καί πρόοδο , ή δέ νοσταλγία συνεχώς πλημμυρίζει τήν ψυχή μας,γιά τήν γωνιά αύτή τής γής ,τήν όποία άγαπάμε καί λατρεύομαι μέ πάθος καί άφοσίωση.
Συνεχίζωμε τήν δύσκολη πορεία μας , μέ σταθερό βήμα καί έλπίζωμε νά παρακάμψωμε κάθε κακόβουλο έμπόδιο ,γιά νά μπορέσωμε νά γιορτάσωμε όλοι μαζί καί τά 75 χρόνια.
Άπό τό 2000 καί μετά τό Γυναικείο τμήμα ,μετά άπό τριάντα χρόνια άξιοζήλευτης δράσης καί κοινωνικής προσφοράς στην Έλληνική παροικία, συγχωνεύτηκε μέ τό Άνδρικό καί ή δυναμή μας ένισχύθηκε συμαντικά μέ τήν Ένωση αύτή.
.
Σέ όλα τά άείμνηστα μέλη τού Συλλόγου Καστοριάς καί Περιχώρων, τά όποία δέν είναι πλέον μαζί μας, οί λίγες τούτες γραμμές άς είναι ένα πνευματικό μνημόσυνο, γιά τήν άνάπαυση τής ψυχής τους, αίωνία τους ή μνήμη καί νά τούς θυμόμαστε πάντα.

Association Presidents from 1961 - Present
Όπως πλέον άναφέρθη ό πρώτος έκλεγμένος πρόεδρος ήταν Ό Αείμνηστος Κωσταντίνος Τζέλκος 1961—62. Οί Κατωτέρω ύπηρέτησαν στήν θέση τού Προέδρου , άπό τό 1960 έως τό 2009.

1) Ίωάννης Τσάτσος 1962—68—91—92—93.
2) Βασίλειος Κωσταντινίδης 1963
3) Συμεών Παπαδόπουλος 1964—65—73—74--75
4) Βασίλειος Βαγενάς 1966
5) Βασίλειος Λοβάτσης 1967 --85
6) Νικόλαος Ζαφειρόπουλος 1969—70
7) Ίωάννης Παλιούγκας 1971 -2001—02—03—04—05—06—07---08
8) Ήρακλής Έμμανουήλ 1972—1979
9) Παναγιώτης Σαμαράς 1976 -88-89-90
10) Ίωάννης Μπουτσιάδης 1977-82-86-87
11) Ίωάννης Σουμαλιάς 1978
12) Γεώργιος Άτζέμης 1980
13) Κωσταντίνος Κουτλεμάνης 1981
14) Σταύρος Τσάτσος 1983
15) Κωσταντίνος Μαυρίδης 1984
16) Άλέξανδρος Ίωάννου 1994—95—96—97—98—99-2000
17) Τρύφων Τσάτσος 2009 - 2015
18) Δημήτριος Νάσκος 2015

Women Chapter Presidents
Τό Γυναικείο τμήμα ίδρύθηκε τό 1970 καί συγχωνεύτηκε μέ τό Άνδρικό τό 2000.
Ή Κυρία Σουλτάνα Σουμαλιά ήταν ή πρώτη έκλεγμένη Πρόεδρος καί ή Κυρία Έλένη Ζαφειροπούλου ή πρώτη Γενική Γραμματέας.

Οί κατωτέρω Κυρίες ύπηρέτησαν στήν θέση τού Προέδρου.
1) Σουλτάνα Σουμαλιά 1970—71—75
2) Βούλα Μάνου 1972—79—80
3) Νίκη Τσάτσου 1973 -82—83--
4) Έλλη Ζουμή 1974
5) Είρήνη Παλιούγκα 1976—87-90--
6) Νίκη Παπαδοπούλου 1977
7) Σουλτάνα Μπουτσιάδου 1978-86--87
8) Δάφνη Ζαφειρίου 1981-84-86--
9) Μαίρη Φάστερ 1992—93--94
10) Νούλη Παπαδοπούλου1995—96—97-98-99
11) Ίορδάνα Τσάτσου 1988—89—91—2000
12) Σούλα Δινάδης -1985


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Τσάτσος  

                                                                 
                                                                     

 
Copyright © 2018 Society of Kastorians & Suburbs
Powered by: AlphaONE Technologies Incorporated